โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

หลักสูตรเพิ่มเติม

หลักสูตรเพิ่มเติม

โรงเรียนเมืองตากสอนขับรถ

รายละเอียดหลักสูตร :

ใบอนุญาตชั่วคราว

ต่ออายุ อบรมก่อนต่อ 2 ชม.

ขาดอายุเกิน 1 ปี สอบข้อเขียน อบรม 5 ชม.

ใบรับรองแพทย์ , บัตรประชาชน , ใบขับขี่ฉบับเดิม

ขาดอายุเกิน 3 ปี อบรม 5 ชม. สอบข้อเขียน , สอบขับรถ

ใบรับรองแพทย์ , ใบขับขี่ฉบับเดิม , บัตรประชาชน


ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล

ขาดเกิน 1 ปี อบรม 5 ชม. , สอบข้อเขียน

ใบขับขี่ฉบับเดิม , บัตรประชาชน

ขาดเกิน 3 ปี อบรม 5 ชม. , สอบข้อเขียน , สอบขับรถ ,

ใบขับขี่ฉบับเดิม , ใบรับรองแพทย์ , บัตรประชาชน

ราคาทั้งหมด 500 บาท