โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

หลักสูตร รถยนต์ (เกียร์ธรรมดาและออโต้)

หลักสูตร รถยนต์ (เกียร์ธรรมดาและออโต้)

โรงเรียนเมืองตากสอนขับรถ

รายละเอียดหลักสูตร :

รถยนต์

1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

2. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 30 วัน

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

4. ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 2 ฉบับ


ต่างชาติ

1. สำเนาพาสปอร์ต 2 ฉบับ

2. หนังสือ ตม. รับรอง ถิ่นที่อยู่จริง หรือ Work Premium

3. ทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ

4. ใบรับรองแพทย์

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

ราคาทั้งหมด 5,000 บาท