โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

หลักสูตร รถขนส่ง (ประเภท 1 และ 2)

หลักสูตร รถขนส่ง (ประเภท 1 และ 2)

โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เซฟไดร์ฟ สาขา กำแพงเพชร

รายละเอียดหลักสูตร :

รถขนส่ง

1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ อายุ 18 ปี ทำ บ.1

2. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 30 วัน อายุ 20 ปี ทำ บ.2 บ.3

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป อายุ 22 ปี ทำ ท.1 ท.2 ท.3 เหลือง ดำ

4. ทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 3 ฉบับ


ใบอนุญาตขับรถชนิดที่

1. ขับรถน้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 3500 กก. หรือ ผู้โดยสารไม่เกิน 20 คน

2. ขับรถน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน 3500 กก. หรือผู้โดยสารเกิน 20 คน

3. รถลากจูงรถอื่น พ่วง เทเลอร์

ราคาทั้งหมด 5,000 บาท