โรงเรียนสอนขับรถ พี เอส เชฟไดร์ฟ

หลักสูตร รถจักรยานยนต์

หลักสูตร รถจักรยานยนต์

โรงเรียนเมืองตากสอนขับรถ

รายละเอียดหลักสูตร :

สอบภาคปฏิบัติ 10 ชม. ภาคทฤษฏี 5 ชม.

สอบใบขับขี่ที่โรงเรียน 15 ชม. มีรถ + น้ำมัน + ครูฝึก + สนาม ราคา 1500 บาท


เอกสารสมัครทำใบขับขี่

รถจักรยานยนต์ 

1. สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ

2. ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 30 วัน


ต่างชาติ

1. สำเนาพาสปอร์ต 2 ฉบับ

2. หนังสือ ตม. รับรอง ถิ่นที่อยู่จริง หรือ Work Permit

3. ใบรับรองแพทย์

4. บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

ราคาทั้งหมด 1,500 บาท